luni, 27 septembrie 2010

Elaborarea unui text predictiv


“EDUCAŢIA OMULUI MODERN ESTE CONSIDERATĂ INTR-UN NUMĂR MARE DE ŢĂRI CA O PROBLEMĂ DE MARE DIFICULTATE ŞI IN TOATE, FĂRĂ EXCEPŢIE, CA O SARCINĂ DE MARE IMPORTANŢĂ”
EDGAR FAURE « A INVĂŢA SĂ FII »- Raport asupra situaţiei educaţiei in lume, realizat din însărcinarea UNESCO- 1972

DESPRE
CUM SE ELABOREAZĂ, SE APLICĂ ŞI SE VALORIFICĂ UN TEST PREDICTIV


ELABORAREA UNUI TEST PREDICTIV
Orice educator, conştient de rolul şi importanţa misiunii sale, doreşte să realizeze o instruire eficientă. A instrui eficient inseamnă :
1.     a diagnostica exact starea initială a instruirii
2.     a proiecta si realiza activităti de invăţare in clasă
3.     a evalua sistematic progresul instruirii
4.     a-i invăţa pe elevi să înveţe independent
          Calitatea unei invăţări noi depinde de calitatea invăţărilor anterioare si de nivelul motivaţional. De aici, se poate deduce un principiu elementar : dacă  la un moment dat vrem să continuăm instruirea unui elev, trebuie să ştim exact ce ştie să facă elevul până în acel moment.
          Altfel spus, în fiecare elev trebuie să vedem rezultatul unei istorii instrucţionale pe parcursul căreia el a achiziţionat mai multe sau mai puţine informaţii din  domeniul disciplinei pe care o predăm, precum si capacităţi de a opera cu aceste informaţii ;
calitatea acestor achiziţii condiţionează calitatea şi eficienţa instruirii ce va urma. Educatorul care acceptă aceste adevăruri se  vede obligat ca inainte de a declanşa un nou proces instructiv-educativ să examineze minuţios starea iniţială a pregătirii celor care invaţă si capacitatea lor de invăţare.
Aceasta presupune :
1.     să determine precis obiectivele materiei anterior parcurse de elev ;
2.     să elaboreze, să aplice şi să examineze detaliat rezultatele unui test predictiv ;
3.      să stabileasca programe compensatorii.
Testul predictiv inseamnă un test iniţial – aplicat la inceputul unei noi etape de instruire pentru a identifica nivelul de realizare a obiectivelor studiului intr-o etapă anterioară, riguros delimitată şi lacunele intervenite in pregătirea fiecărui elev al clasei pe parcursul instruirii sau ulterior.
Lista de obiective terminale constituie baza derivarii itemilor( problemelor) care alcătuiesc testul predictiv. Regula simplă de elaborare a unui test predictiv este următoarea :
Pentru fiecare obiectiv terminal trebuie elaborat un item, care verifică realizarea sau nerealizarea acestuia la un nivel de performanţă suficient pentru ca elevul să poată continua adecvat instruirea.

Se observă că , deşi baza testului predictiv o constituie obiectivele instruirii deja desfăşurate, in elaborarea sa trebuie ţinut seama şi de ceea ce urmează să inveţe elevii.
Numai in acest fel se pot stabili performanţe minimal acceptabile in raport cu care se va aprecia reuşita sau nereuşita elevilor şi in baza cărora se anticipează posibilitatea sau imposibilitatea continuării instruirii in ritmul impus de parcurgerea programei de invăţământ.
CALITĂŢILE UNUI TEST PREDICTIV 
Ce calităţi trebuie să întrunească un test predictiv pentru a putea fi considerat « bun şi folositor » ?
          Iată inventarul celor mai importante :
A.    Validitatea
Un test este valid dacă si numai dacă este astfel construit incât măsoară exact ceea ce trebuie să măsoare. Un test docimologic nu este valid dacă itemii care il compun nu acoperă întregul câmp de probleme care interesează măsurarea sau acoperă un câmp de probleme mai vast decat interesează. Validitatea predictivă a testului iniţial este asigurată dacă acesta este astfel construit incât poate indica în ce fel se poate continua in viitor instruirea fiecăruia dintre cei care au fost testaţi.
B.     Fidelitatea
Un test docimologic este fidel dacă şi numai dacă aplicat in situaţii analoge sau identice, conduce spre rezultate analoge sau  identice. Un test predictiv nu este fidel dacă aplicat la doi elevi cu aceleaşi lacune in instruire, le evidenţiază numai la unul dintre ei. Fidelitatea unui test nu poate fi niciodată absolută (100%), fiind admisibilă o anumită “abatere standard”, dar infidelitatea unui test nu trebuie să depăşească niciodata 2,5-3%; un test accentuat infidel este, prin definiţie, invalid.
C.     Reprezentativitatea
Un test docimologic este reprezentativ dacă « acoperă » un câmp cât mai larg de cunoşţinte sau capacităţi din domeniul de instruire pentru care a fost elaborat ; un test predictiv nu poate fi considerat reprezentativ dacă verifică doar părţi sau elemente ale materiei anterior studiate si nu esenţialul intregii materii parcurse.
D.    Puterea de discriminare
Un test predictiv este eficient dacă identifică exact nivelul de performanţă de care este capabil şi toate lacunele esenţiale care au intervenit in instruirea anterioară a elevului. Gradul  scăzut de discriminare al unui test iniţial reduce corespunzător capacitatea lui predictivă.
A.    Aplicabilitatea
Un test predictiv este aplicabil dacă şi numai dacă ofera date utile atât elevului cât şi educatorului, asigurând un feed-back diferenţial. Un test predictiv este inaplicabil dacă nu oferă datele necesare diagnosticului şi remediului.
ŞAPTE REGULI PENTRU APLICAREA UNUI TEST PREDICTIV
Regula nr.1
Inainte de a aplica un test predictiv unei clase avem obligaţia de a face elevilor cunoscute obiectivele pe care le urmărim ;
Regula nr.2
Insistam, pe un ton adecvat, că nu dorim să-i prindem pe elevi nepregătiţi, că nu vom nota in catalog rezultatele şi nici nu ne  vom forma o impresie definitivă asupra potenţialului lor de invăţare ;

Regula nr.3
Asigurăm un climat de muncă nestressant, prevenim emoţia exagerată manifestată de unii elevi, dar nu-i sprijinim pe nici unul, in nici un fel, in depăşirea dificultăţilor pe care le ridică testul insuşi ;
Regula nr.4
Stabilim o limită de timp pentru rezolvarea testului, o respectăm cu stricteţe, dar notăm numele elevilor care ar fi putut să rezolve testul intr-un timp mai mare decât cel stabilit, precum şi pe acela al elevilor care rezolvă testul intr-un timp mai scurt ;
Regula nr.5
Corectăm imediat testul predictiv impreună cu elevii folosind o grilă pregătită din timp sau un elev- proctor ( elev care rezolvă perfect inaintea altora testul şi care poate fi transformat in grilă de corectare)
Regula nr.6
Lăsăm timp elevilor să-şi examineze erorile după confruntarea cu grila, dar apoi strângem testele completate şi examinăm acasă cu maximum de atenţie fiecare test in parte ;
Regula nr.7
Stabilim impreună cu elevii că vor avea nevoie de un caiet suplimentar pentru « exerciţii compensatorii » pe care il vor purta la fiecare oră de curs  la ei ; profesorul va avea şi el acest caiet, in care va nota datele testului predictiv, proiectele programelor compensatorii şi va urmări, oră de oră, ameliorările care se vor produce in comportamentul de invăţare al elevilor.
PROIECTAREA PROGRAMELOR COMPENSATORII
Un prim pas pentru proiectarea acestora il constituie identificarea criteriilor de diferentiere a instruirii, in vederea optimizării continue a performanţelor de invăţare ale fiecarui elev.
Instruirea diferenţiată se poate practica in  trei forme :
-         in cadrul programelor compensatorii
-         in  timpul invăţării dirijate in clasă
-         in cadrul studiului individual
 Cum se pot valorifica rezultatele testelor predictive, pentru a practica instruirea diferenţiată in cadrul unor programe compensatorii ?
In ambele situaţii de mai sus – dar cu precădere in cea de-a doua – se impune apelul la programe compensatorii – de recuperare si de imbogăţire.
Programele compensatorii sunt programe de instruire suplimentară, desfăşurate simultan cu procesul de invăţământ, in vederea atingerii sau depăşirii standardelor de performanţă solicitate de programele şcolare. Acestea pot fi ;
-         programe de recuperare : programe suplimentare destinate elevilor cu lacune esenţiale in instruirea anterioară, organizate in vederea atingerii performanţelor minimal acceptabile, desfăşurate sub forma de meditaţii ;
-         programe de imbogăţire: programe suplimentare destinate elevilor capabili de performanţe superioare standardelor prevăzute de programa şcolară, desfăşurat sub forma de consultaţii menite să  indrume in pregătirea pentru concursurile şcolare 
CINCI REGULI DE URMAT PENTRU PROIECTAREA SI REALIZAREA PROGRAMELOR COMPENSATORII
Regula nr.1
Acordati prioritate proiectării, organizării şi desfăşurării programelor de recuperare de la fiecare clasă la care predaţi :
a)     trecând cât mai rapid cu putinţă la desfăşurarea lor ;
b)     afectând intregul timp de care dispuneţi dumneavoastră şi elevii respectivi ;
c)      considerându-l obligaţia dumneavoastră elementară şi o stringenţă pentru elevi
Regula nr.2
Scopul principal in care organizaţi programe de recuperare este acela de a anula
lacunele intervenite in pregătirea elevilor .
Regula nr.3
Nu menţineţi la programul de recuperare un elev care a recuperat in intregime materia şi este capabil să înainteze adecvat in instruirea pe care o parcurge in clasă.
Regula nr.4
Solicitaţi elevii să realizeze la programul de recuperare numai obiective pedagogice  şi sarcini care :
-         acoperă lacunele identificate cu prilejul evaluării predictive şi al evaluărilor formative de progres ;
-          privesc inlăturarea dificultăţilor, inconsecvenţelor, achiziţiilor nesigure
Regula nr.5
Ajutaţi-i pe toti să reuşească ! Daţi dovadă de inţelegere ! Motivaţi invăţarea ! Sugerati-le tuturor căi viabile de rezolvare ! Treziţi tuturor participanţilor încrederea in ei înşişi ! Nu admonestaţi niciodată! Nu pedepsiţi niciodată! Fiţi cât mai politicos, blând chiar! Comportaţi-vă cu elevii pe care ii chemaţi la recuperare ca si când ar fi proprii dumneavoastră copii. Lăudaţi (exagerat chiar !) pe cei care reuşesc. Folosiţi orice alte stimulente pozitive !
ALTE ZECE REGULI DE URMAT PENTRU ORGANIZAREA SI DESFASURAREA PROGRAMELOR DE IMBOGATIRE
Regula nr.1
Postulaţi că oricare dintre participanţi ar putea depăşi propria dumneavoastră competenţă !
Regula nr.2
Faceţi-i pe toţi să creadă că pot depăşi propriile lor performanţe, ba chiar şi pe cele ale căror idei le studiază !
Regula nr.3
Obligaţi-i pe toti să nu se lase invinşi de dificultatea sarcinilor !
Regula nr.4
Furnizaţi intotdeauna sarcinile de invăţare gândindu-le după dificultate !
Regula nr.5
Nu vă speriaţi că vă pierdeţi autoritatea si recunoaşteţi cu sinceritate când elevii găsesc soluţii mai ingenioase decât dumneavoastră. Sugeraţi-le să persevereze in a vă depăşi !
Regula nr.6       
Invăţaţi-i să colaboreze dar să se şi intreacă unul pe altul !
Regula nr.7
Nu folosiţi alt stimulent decât dorinţa de a progresa mai rapid şi de a obţine performanţe excepţionale.
Regula nr.8
    Sugeraţi,  fiecăruia in parte, in mod discret,  că este capabil de performanţe extraordinare dacă va depune eforturi mai mari şi se va concentra mai mult!
Regula nr.9
Nu permiteţi nici un fel de discuţii ironice intre ei in legatură cu nereuşitele temporare ale unora dintre participanţi !
Regula nr.10
Oferiţi celor capabili de performanţe superioare cât mai multă libertate de gândire şi acţiune.Renunţaţi la « dădăceală ». Permiteti-le să aibă idei proprii si păreri personale, dar sugeraţi-le să le sustină numai după ce le-au verificat. Dacă manifestă conduite ce vi se par aberante, nu-i admonestaţi imediat, puneţi-i in faţa consecinţelor pe care ieşirile lor le provoacă. Raportaţi-vă la copii capabili de performanţe superioare ca şi când ei ar fi copii obişnuiţi in restul activităţilor instructiv-educative, egali cu colegii lor, nu le admiteţi atitudini şi gesturi de superioritate faţă de ceilalti şi sugeraţi-le că au obligaţia morală să-i sprijine pe cei care intâmpină dificultăţi la invăţătură.
   Durata programelor recuperatorii trebuie să fie destul de scurtă, de maximum 3 saptămâni de la aplicarea testului, deoarece prea multe ore de meditaţii in afara orelor de la clasă , ar transforma procesul de invăţământ, in ansamblul său, intr-o activitate prelungită şi obositoare şi pentru elev şi pentru profesor. Dacă un profesor predă la 5-6 clase, el ar fi nevoit să adauge la fiecare dintre acestea, programele suplimentare respective, prelungindu-şi eforturile. Se stie că efectul imediat al suprasolicitării dascălului il constituie scăderea involuntară a randamentului muncii sale. Totodată s-ar ridica şi problema timpului şi spaţiului  de instruire, greu de găsit , mai ales la o şcoală care funcţionează in două schimburi. De aceea, in aceste cazuri, recuperarea se poate face şi in cadrul orelor aflate la dispoziţia profesorului, cu condiţia să se lucreze diferenţiat, atât cu elevii care prezintă lacune, cât şi cu  ceilalţi elevi.
In concluzie, pentru ca un test predictiv să reflecte o instruire anterioară eficientă şi pentru eliminarea unor programe de recuperare prea lungi, elevul trebuie invăţat esenţialul -in mod nemijlocit- in orele de clasa sau la programe de recuperare-imbogăţire. Aceasta implică efort suplimentar din partea educatorului pentru a proiecta activităti, a imagina strategii didactice, jocuri didactice, fişe corective, recompense simbolice. Acest lucru este foarte util de realizat, mai ales pentru elevii claselor aVIIa si aVIIIa, la orele de chimie.. Este adevărat că dacă  intr-o scoală această activitate este bine organizată, pe parcursul unui singur an şcolar se poate realiza un stoc complet de instrumente pedagogice ( proiecte, teste), astfel incât pentru anul şcolar  următor efortul de concepţie se va diminua considerabil.
Scopul fundamental al aplicării unui test predictiv şi al desfăşurării unor programe de recuperare eficiente este ca elevul să nu ajungă în clase avansate cu lacune esenţiale în cunoştinţele sale.